Regulamin sklepu

Strona główna

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego www. obuwiemedyczne.eu

Spis Treści:

1.Postanowienia ogólne
2.Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
3.Warunki zawierania umowy sprzedaży
4.Sposoby i terminy płatności za produkt
5.Koszt, sposoby i termin dostawy produktu
6.Reklamacja produktu
7.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
procedur
8.Prawo odstąpienia od umowy
9.Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
10.Postanowienia końcowe

Sklep Internetowy www.obuwiemedyczne.eu dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się
praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla
konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się
przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają
na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy
bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na
korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.obuwiemedyczn.eu prowadzony jest
przez firmę SANTANA OBUWIE ZDROWOTNE SPÓŁKA z o.o. z siedzibą w 05-504 Złotokłos ul.
Słoneczna 5 ; KRAJOWY REJESTR SĄDOWY NUMER KRS 0000766385 ; NIP: 1231420731 ;
REGON: 382294899 oraz adres poczty elektronicznej: santana.sklep@gmail.com

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu Internetowego.

1.3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informujemy, iż:

1.4 Administratorem Państwa danych osobowych jest Jacek Samsel, wspówłaściciel slepu
internetowego santana obuwie medyczne , NIP 123 142 07 31 , z siedzibą przy ul. Słonecznej 5 05-504
Złotokłos , adres e-mail: santana.sklep@gamil.com , tel. 602601859
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą tradycyjnej korespondencji listowej: ul.
Słoneczna 5 05-504 Złotokłos lub adres e-mail: santana.sklep@gmail.com. Podstawą prawną
przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy
kupna / sprzedaży, a także nasz uzasadniony interes, w szczególności polegający na, umożliwieniu
dochodzenia ewentualnych roszczeń. Wiadomości przekazywane są z wykorzystaniem systemów
teleinformatycznych.

1.5. Definicje:

1.5.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

1.5.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający
utworzenie Konta.

1.5.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie
Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do
elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i
płatności.

1.5.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub
zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz.
93 ze zm.).
1.5.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym
przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone
są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
Internetowym.

1.5.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez
Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym
z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji
newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.5.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.5.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.5.10. SALONY SPRZEDAŻY – sklepy stacjonarne Sprzedawcy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, których adresy dostępne są na stronie Sklepu Internetowego.

1.5.11. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:
www.obuwiemedyczne.eu

1.5.12. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – SANTANA BUWIE ZDROWOTNE sp. z o.o. .; NIP:
1231420731; REGON: 382294899 oraz adres poczty elektronicznej: santana.sklep@gmail.com

1.5.13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.5.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na
rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.5.15. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub
zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.5.16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.5.17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz
Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez
Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji i (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W
Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy:
imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z
Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: santana.sklep @gmail.com lub też pisemnie na adres siedziby zakładu .

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem
dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po
wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu
Formularza Zamówienia pola „Zamów i zapłać” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej
modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz
informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest
podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer
domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu
kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i
sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter
jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą
wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków
przez Usługobiorcę - (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego
adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu
pola „Wyślij” oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link
potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można
się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z
chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera
(rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: santana.sklep@gmail.com lub też pisemnie na adres
firmy .

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje
się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2)
dostęp do poczty elektronicznej; (3) zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 23.0. i
wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce
internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności
intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych
zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze
bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe
reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu,
która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.2. pisemnie na adres:

2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2)
żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy
rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie
zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu
reklamacji.

2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt.

2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w zależności od wyboru
Klienta w walucie PLN (złoty polski). Cena Produktu zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami
Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport,
dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o
obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania
Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji
następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w
trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie
zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje
zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży
następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2)
przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy
Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego
Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność przelewem online na rachunek bankowy Sprzedawcy*.

4.1.1.1. Bank mBank

4.1.1.2. Numer rachunku: 23114020040000310278467306

4.1.2. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, wyłącznie przy wyborze sposobu
dostawy kurierem.

4.1.3. Płatność kartą płatniczą Visa lub MaterCard.

4.1.4 Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe
aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej
dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z
wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą
prowadzi:
PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166
Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności kartą płatniczą, płatności
elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności kartą płatniczą, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty
dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi
w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową
Sprzedaży.

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w salonie sprzedaży jest bezpłatny.

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.4.2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem firmy, w dni i w godzinach otwarcia określonych na stronie
internetowej Sklepu Internetowego.

5.5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności, chyba
że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku
Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak
nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w
następujący sposób:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub
kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży.

5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru
osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 5 Dni Roboczych od
momentu zaksięgowania płatności, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania
Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,
terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni
Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez

Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w
następujący sposób:

5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub
kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma
wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności w Kodeksie Cywilnym.

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: SANTANA OBUWIE ZDROWOTNE Sp z o.o. ul. Słoneczna 5 , 05-504
Złotokłos

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
santana.sklep@gmail.com

6.3.3. osobiście: pod adresem firmy

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu
doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i
przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają
formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego
opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie
oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania
uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy,
Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu do zakładu pod adresem :
05-504 Złotokłos ul. Słoneczna 5

6.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg
terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 7.5 Regulaminu
oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego
zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w
art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ
ZASADYDOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do
tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod
adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon:
22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1,
Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach
dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego
polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2)

wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
(więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności
gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo
pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220
(infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej
obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od
niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8
Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1. pisemnie na adres: Produkcja Obuwia Zdrowotnego Santana 2

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
santana.sklep@gmail.com

8.1.3. osobiście pod adresem firmy

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o
Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia
jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub
wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele
Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego
Produktu, partii lub części

8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy
dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam
odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia,
w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez
Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:
Produkcja Obuwia Zdrowotnego Santana 2 05-504 Złotokłos ul . Słoneczna 5

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest
ponieść konsument:

8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy
dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
umów:

8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub
wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i
które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem
świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub
służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest
Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której
przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty,
które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
(7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument
wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub
dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo
odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
(9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o
dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w
drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od
umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i
Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym
konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy
Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta
niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne
sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od
wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego
konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub
uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za
opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący
konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego
rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany

jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za
Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę
o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez
przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego
konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach
pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny
oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca
złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie
będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego
konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą
niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim albo języku
niemieckim.

10.2. Zawartość strony internetowej Sklepu Internetowego, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami,
zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem,
jest własnością SANTANA OBUWIE ZDROWOTNE Sp. z o.o. Treści te są chronione prawem
autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za ich wyraźną zgodą

10.3. Zmiana Regulaminu:

10.3.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to
jest: zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień
niniejszego Regulaminu.

10.3.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np.
świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały
zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został
prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek
nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia
od umowy.

10.3.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niżumowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw
nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian
Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone
Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów
Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.
2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami
będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r.
poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Paczki wysyłamy za pomocą firmy kurierskiej DPD oraz In POST . Koszt dostawy to jedyne 9,80 , 13,00
lub 17 ,00 PLN w zależności od systemu płatności ). Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni
roboczych od momentu zaksięgowania płatności. Zamówienia powyżej 200 PLN - wysyłka GRATIS!

Obsługa klienta
Sposoby płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

W sklepie internetowym obuwiemedyczne.eu możesz zapłacić za zakupy płatnością online: szybkim
przelewem elektronicznym PayU, zwykłym przelewem bankowym, kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) lub wybrać dostawę z opcją płatności za pobraniem.

*Ceny podane w sklepie zawierają podatek VAT, koszty wysyłki doliczane są oddzielnie

obuwiemedyczne do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl